پرداختن موضوعی به علوم ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی

دانشگاه آزاد اسلامي

 

        

فرم طرح تحقيق

 

درخواست تصويب موضوع پايان‌نامه

كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه­اي

 

 

عنوان تحقيق :

 

 

 رشته :

 

مقطع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

             

                                                                                                         اين قسمت توسط حوزة معاونت

                                                                                                                             پژوهشي دانشگاه پر مي شود .  

شماره :

تاريخ:

پيوست :

 

 

 

 


فرم طرح تحقيقي

 

كارشناسي ارشد □                                                      دكتراي حرفه اي □         

 

در خواست تصويب موضوع پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه­اي

 

 توجه :اين فرم با مساعدت استاد راهنما تكميل شود .

 

 

عنوان تحقيق به فارسي :

 

عنوان تحقيق به انگليسي :

 

1. اطلاعات مربوط به دانشجو

نام :                                             نام خانوادگي :                                    شمارة دانشجوئي :

رشتة تحصيلي :                                گرايش تحصيلي :

مقطع :                                              دانشكده :

دوره :                                              تاريخ و سال ورود :

نشاني پستي در تهران :                     تلفن :

نشاني پستي در شهرستان :                تلفن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. اطلاعات مربوط به استاد راهنما

نام :                                                 نام خانوادگي :                                            تخصص اصلي :

تخص جنبي :                        آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي:

رتبة دانشگاهي :                 سمت :

سنوات تدريس كارشناسي ارشد/دكترا :                             نوع همكاري : تمام وقت □     نيمه وقت□  مدعو■

نشاني :                                                                                                          تلفن :

 

 

تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهنمائي شده

دانشگاه آزاد اسلامي :                  ساير دانشگاه ها :

نام پايان نامه هاي كار شناسي ارشد راهنمائي شده در يك سال گذشته

دانشگاه آزاد اسلامي :

 

 

ساير دانشگاه ها :

 

تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دردست راهنمائي

دانشگاه آزاد اسلامي :                  ساير دانشگاه ها :

نام پايان نامه هاي كار شناسي ارشد در دست راهنمائي

دانشگاه آزاد اسلامي :

 ساير دانشگاه ها :

 

 


تعداد رساله هاي راهنمائي شده دكترا در يك سال گذشته

دانشگاه آزاد اسلامي :                  ساير دانشگاه ها :

نام رساله هاي راهنمائي شدةدكترا

دانشگاه آزاد اسلامي :

 

  ساير دانشگاه ها :

 

 

تعداد رساله هاي دكترا در دست راهنمائي

دانشگاه آزاد اسلامي :                  ساير دانشگاه ها :

نام رساله هاي دكترا  در دست راهنمائي

دانشگاه آزاد اسلامي :

 

  ساير دانشگاه ها :

 

  3. اطلاعات مربوط به استادان مشاور

نام :                                                 نام خانوادگي :                                            تخصص اصلي :

رتبة دانشگاهي يا درجة تحصيلي :                            شغل :                         محل خدمت :

تعداد پايان نامه ها و رساله  هاي راهنمائي شده كارشناسي ارشد/ دكترا :

 

تعداد پايان نامه ها و رساله  هاي در دست راهنمائي كارشناسي ارشد/ دكترا :

 

نام :                                                 نام خانوادگي :                                            تخصص اصلي :

رتبة دانشگاهي يا درجة تحصيلي :                            شغل :                         محل خدمت :

تعداد پايان نامه ها و رساله  هاي راهنمائي شده كارشناسي ارشد/ دكترا :

 

تعداد پايان نامه ها و رساله  هاي در دست راهنمائي كارشناسي ارشد/ دكترا :

 

                                                                                                                                                         

 4. اطلاعات مربوط به پايان نامه

الف : عنوان پايان نامه :

فارسي □                  غير فارسي□

ب: نوع كارتحقيقاتي :         بنيادي□               نظري□      كاربردي□      عملي □

پ: تعداد واحد پايان نامه :

ت : پرسش اصلي تحقيق ( مسأله تحقيق ) :

 

 ۵.- بيان مسأله ( تشريح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله ، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق )

حداقل یک صفحه 

 

 شرح سوابق مربوط ( بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج ازكشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)

حداقل یک صفحه 

 

 7. فرضيه ها ( هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود .)

 

 8.- اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي و كاربردي وضرورت هاي خاص  انجام تحقيق )

هدف کلی:

 

 

 

 

 

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهرهوران ( اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره )

 

 10. جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست ؟ ( اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود .)

 امضاء استاد راهنما

 

  11. روش كار

الف. نوع روش تحقيق :

ب. روش گرد آوري اطلاعات(ميداني ، كتابخانه اي و غيره )

 

 

پ. ابزار گرد آوري اطلاعات (پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون ،فيش ، جدول ، نمونه برداري ، نجهيزات آزمايشگاهي و بانك هاي اطلا عاتي وشبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره )

 

 12. جدول زمان بندي مراحل انجام دادن نحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهائي

تاريخ تصويب

از تاريخ

تا تاريخ

مطالعات كتابخانه اي

 

 

جمع آوري اطلاعات

 

 

تجزيه و تحليل داده ها

 

 

نتيجه گيري و نگارش پايان نامه

 

 

تاريخ دفاع نهايي

 

 

طول مدت اجراي  تحقيق

 

 

 فهرست منابع و مآخذ ( فارسي و غير فارسي ) مورد استفاده در پروپوزال به شرح زير :

تألیف: نام خانوادگی، حرف اول اسم.(سال). عنوان کتاب، شهر: ناشر

ترجمه: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول اسم.(سال انتشار کتاب ترجمه. عنوان کتاب، (مترجم. نام و نام خانوادگی مترجم)، شهر: ناشر

مقاله : نام خانوادگي، حرف اول اسم. (سال). عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره (شماره): شماره صفحات

  

14.هزينه هاي تحقيق پايان نامه و رساله

 

الف- منابع تامين بودجه پايان نامه و ميزان هر يک (ريالي، ارزي، تجهيزاتي و غيره)

تجهيزات و تسهيلات

بودجه ارزي

بودجه ريالي

نام موسسه

رديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

                                       

 

 

ب- هزينه هاي پايان نامه

 

ب1- هزينه هاي پرسنلي (براي مواردي که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)

نوع مسئووليت

تعداد افراد

کل ساعات کار براي طرح

حق الزحمه در ساعت

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزینه های تخمینی به ريال

 

 

 

 

ب2- هزينه هاي مواد و وسايل (وسايلي که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)

 نام ماده یا وسيله

مقدار یا تعداد مورد نياز

 

 

غير مصرفي

ساخت داخل يا خارج

 

 

شرکت سازنده

قيمت واحد

قيمت کل

 

ريالي

 

ارزي

 

ريالي

 

ارزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزینه های مواد و وسائل به ريال

 

 

ب-3 – هزینه های متفرقه

 

ردیف

شرح هزینه

ریالی

ارزی

معادل ریال بودجه ارزی

کل هزینه  ریال

1

هزینه تایپ

 

 

 

 

2

هزینه تکثیر

 

 

 

 

3

هزینه صحافی

 

 

 

 

4

هزینه عکس و اسلاید

 

 

 

 

5

هزینه طراحی، خطاطی، نقاشی، کارتوگرافی

 

 

 

 

6

هزینه خدمات کامپیوتری

 

 

 

 

7

هزینه دیگر

 

 

 

 

جمع

 

 

 

جمع كل هزينه ها

ردیف

نوع هز ینه

ریالی

ارزی

هزینه کل به ریال

 

پرسنلی

 

 

 

 

مواد و وسایل

 

 

 

 

مسافرت

 

 

 

 

متفرقه

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

15- تاییدات

الف:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                      

تاریخ:

امضا                         

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:                      

تاریخ:

امضا                         

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:                      

تاریخ:

امضا                         

 

 

 

ب- نظريه کميته تخصصی گروه درباره                                                                                                                  

1- ارتباط داشتن موضوع با رشتة تحصيلي دانشجو:                                            

ارتباط دارد □                     ارتباط فرعي دارد□                  ارتباط ندارد□

 

2- جديد بودن موضوع:

بلي □                  در ايران بلي  □                          خير  □

3- اهداف بنيادي و کاربردي:

قابل دسترسي است□           قابل دسترسي نيست  □        مطلوب نيست  □

 

4- تعريف مساله:

رسا است  □                                    رسا نيست□

5- فرضيات:

درست تدوين شده است  □                درست تدوين نشده و ناقص است □

6- روش تحقيق دانشجو:

مناسب است  □                                            مناسب نيست□ 

 

7- محتوا و چارچوب طرح:

از انسجام برخوردار است □                      از انسجام برخوردار نيست □

پ- تایید نهايی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت و تخصص

نوع راي

امضاء

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

موضوع تحقيق پايان نامه خانم / آقاي :

دانشجوي مقطع :       كارشناسي ارشد □                          دكتراي حرفه اي □                         رشته :

تحت عنوان :

در جلسه مورخ                                كميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا            يا   با تعداد                راي از                راي مورد تصويب اعضا   قرار گرفت                 قرار نگرفت                 

مديرگروه                                                                              تاريخ                                               امضاء

ت- نظريه شوراي پژوهشي دانشگاه :

موضوع و طرح تحقيق پروپوزال آقاي / خانم                                                             دانشجوي مقطع                                                      

رشته                                              كه به تصويب كميته تخصصي مربوط رسيده بود در جلسه مورخ                                      

شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا  ( تعداد                نفر )

قرار  گرفت / نگرفت

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع راي

( موافق يا مخالف )

امضاء

توضيحات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحد

تاريخ

امضاء

 

 

 

 

 

شماره ثبت در امور پژوهشي واحد

تاريخ ثبت

 

 

 

 

فرم الف

فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

 

اين قسمت توسط سازمان مركزي تكميل مي شود .

 

نام واحد دانشگاهي :   دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

عنوان پايان نامة كارشناسي ارشد :

 

 

نام ونام خانوادگي دانشجو :

شمارة دانشجوئي :

 

سال اخذ پايان نامه :

نيمسال اخذ پايان نامه :

تعداد واحد پايان نامه :         (  ) واحد

 

گروه تحصيلي                        علوم انساني ÿ                      علوم پايهÿ                         علوم پزشكي ÿ                     فني و مهندسيÿ

كشاورزي ÿ                           هنرÿ

رشتة تحصيلي :

 گرايش :

 

نام ونام خانوادگي استاد راهنما :                                                                                مرتبةعلمي :   

كد شناسايي استاد راهنما :                                                                                                 رشتة تحصيلي :

تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد  واحدكه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

                                                                                                                                                        امضاي استاد راهنما

 

 

 

نام ونام خانوادگي استادمشاور1 :                                                                                          مرتبةعلمي :   

كد شناسايي استادمشاور1 :                                                                                               رشتة تحصيلي :

تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد  واحدكه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

                                                                                                                                                        امضاي استادمشاور1

 

 

نام ونام خانوادگي استادمشاور2 :                                                                                                    مرتبةعلمي :   

كد شناسايي استادمشاور2 :                                                                                                          رشتة تحصيلي :

تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

تعداد پايان نامه  هاي كارشناسي ارشد  واحدكه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

                                                                                                                                                      امضاي استادمشاور2

 

امضاء مدير گروه مربوط                                                                                            امضاء معاون پژوهشي واحد

طرز منبع نویسی

 

·        در پروپوزال هیچ مطلبی بدون منبع ذکر نشود به خصوص در قسمت سوابق تحقیق ذکر منبع ضروری است.

·        نحوه کد دادن منابع به دو صورت می­تواند باشد. در پروپوزال از یکی یا هر دو روش زیر باید استفاده کنید:

 

1-   در ابتدای پاراگراف:

محمدی (1387) در تحقیقی با عنوان .................... بیان می­کند که...................

 

2-   در انتهای پاراگراف

................................................(محمدی، 1388).

 

•        از ذکر شماره آخر هر پاراگراف خودداری کنید.

•        منابع انتهای پروپوزال با منابع استفاده شده داخل متن باید یکسان باشد.

•        از ذکر عناوین نظیر آقا، دکتر، جناب و ... در هنگام نوشتن منابع داخل متن خودداری کنید.

•        در نوشتن منابع آخر پروپوزال به فرمت ارائه شده توجه کنید.

 

راهنمای نگارش پروپوزال­های دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 1- قلم عنوان فارسی                                      B lotus 16 Bold

2- قلم عنوان انگلیسی                Time New Roman 12 Bold

3- متن فارسی                                                         B lotus 14

4- لغات انگلیسی در متن                      Time New Roman 12

5- منابع مورد استفاده در متن با منابع آخر پروپوزال باید یکسان باشد.

  هنگام تحویل پروپوزال به دفتر تحصیلات تکمیلی همراه داشتن پرینت انتخاب واحد الزامی می­باشد.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 18:11  توسط حمید ساوه  |